Wonen en zorg

Onderzoek Huisvestingsopgave Wonen met zorg Oldenzaal 2018

In 2018 heeft gemeente met WBO en Menzis onderzoek gedaan naar de huisvestingsopgave wonen en zorg in Oldenzaal. Bekijk hieronder de rapportage Huisvestingsopgave Wonen met Zorg en de verkorte versie van de huisvestingsopgave Wonen en zorg.


Gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Menzis hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar wonen en zorg in Oldenzaal. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige vraag naar wonen, zorg en ondersteuning en de ontwikkeling daarin. Daarmee biedt het enerzijds inzicht in marktontwikkelingen en anderzijds in de huisvestingsopgave voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is de mensbehoefte op het gebied van scheiden van wonen en zorg en langer zelfstandig thuis wonen onderzocht (kwalitatief). Behalve onderzoek op basis van (kwantitatieve) cijfers, is ook gebruik gemaakt van cliëntenpanels en inbreng door professionals van zorgpartijen en welzijnsinstellingen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren toeneemt. 

Programma Wonen en Zorg 

In 2019 heeft de gemeente het Programma wonen en zorg opgesteld. Bekijk hieronder het Programma wonen en zorg Oldenzaal 2019-2022 Het programma vormt een belangrijke leidraad voor het gesprek met de partners op het gebied van wonen en zorg.

Stimulering initiatieven wonen en zorg met woonzorgcheques

Het college van B&W heeft vijf initiatieven voor wonen en zorg beloond. De initiatiefnemers hebben elk een bijdrage van 5.000 euro ontvangen om hun idee op het gebied van wonen en zorg verder te brengen. Achter de vijf beloonde initiatieven zitten opvallend vaak samenwerkingen. Zorgfederatie Oldenzaal heeft, samen met WBO, een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een nieuw woonconcept in Oldenzaal. Ook Impuls en Zorgfederatie Oldenzaal doen onderzoek naar ontmoetingsactiviteiten in de Industrieel, het gerealiseerde complex met levensloopbestendige sociale huurwoningen in Zuid-Berghuizen.

Noabershof Olnzl heeft het initiatief genomen voor de realisering van een Knarrenhof in de Thij. Zorggroep Sint-Maarten en Impuls hebben het idee “Techniek in de wijk” omarmd. Zij willen dat er meer aandacht komt naar de inzet van zorgtechnologie in de wijk. Tot slot voorziet Impuls met het project “’t nije Kuierdroad – keep in touch” in de behoefte aan digitalisering voor senioren/ mantelzorgers op individueel niveau. Het is bedoeld om digitalisering in te zetten als middel tegen eenzaamheid.

Monitor huisvestingsopgave Wonen en Zorg

De gemeente Oldenzaal is al enige jaren voortvarend aan de slag om de huisvestingsopgave voor wonen met zorg in beeld te brengen. In navolging hiervan heeft de provincie Overijssel in een monitor in 2020 een totaalbeeld van de opgave van alle Overijsselse gemeenten opgesteld. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van vraag, aanbod en uitstroom voor diverse zorgdoelgroepen. Bekijk de Monitor Gezond Wonen voor provincie Overijsselexterne-link-icoon.