default iconBijstand (Participatiewet)

Als u geen eigen inkomen hebt en niet in staat bent om in uw eigen levensonderhoud te voorzien, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Deze uitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u weer een baan heeft gevonden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en middelen. De gemeente kan u helpen met het vinden van werk. U bent verplicht aan dit traject mee te werken.

Aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Om een aanvraag in te dienen moet u eerst inloggen met uw DigiD-gebruikersnaam. Pas daarna kunt u de digitale aanvraag indienen. U wordt dan ook als werkzoekende ingeschreven. UWV WERKbedrijf draagt de aanvraag over aan de gemeente Oldenzaal. De gemeente beoordeelt vervolgens of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Zoekperiode

Voor jongeren geldt een zoekperiode van 4 weken. Jongeren van 18 tot 27 kunnen zich melden bij team werk en inkomen van de gemeente Oldenzaal en zich daar laten inschrijven voor een bijstandsuitkering. Jongeren kunnen geen bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

In de zoekperiode moeten jongeren zelf zoeken naar een baan of kijken of ze terug naar school kunnen. Pas daarna kunnen ze een aanvraag om bijstand indienen. De gemeente controleert dan of aan de voorwaarden is voldaan. Bewaar daarom bewijzen van sollicitaties. Als recht bestaat op een bijstand bestaat, gaat de uitkering met terugwerkende kracht in op de dag van melding bij de gemeente.

Participatiewet

Een bijstandsuitkering wordt verstrekt in het kader van de Participatiewet.  Het doel van de Participatiewet is om mensen zo goed mogelijk zelf te laten voorzien in hun eigen levensonderhoud, oftewel: werk en inkomen. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Bij de beoordeling hiervan kijkt de gemeente of u een inkomen hebt dat lager is dan de bijstandsnorm, of u over vermogen beschikt en of u alimentatie ontvangt.
 • U voldoet aan de sollicitatieplicht. Hierbij geldt als criterium 'algemeen geaccepteerd werk'. Dat betekent dat u ook werk moet aannemen dat niet aansluit bij uw opleiding of werkervaring.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent niet gedetineerd.

Bijzonderheden

Wie tijdelijk niet over een inkomen beschikt, kan een beroep doen op bijstand. Dat is geregeld in de Participatiewet. De bijstand bestaat uit een normbedrag dat afhankelijk is van uw woon-en leefsituatie. Dit zijn de normbedragen op 1 januari 2023  voor uitkeringsgerechtigden van 21 tot de Aow-leeftijd (netto bedragen, inclusief 5% vakantietoeslag):

 • € 1.195,66 per maand voor een alleenstaande (ouder)
 • € 1.708,08 per maand voor gehuwden

NB. 
Bent u jonger dan 21 jaar of hebt u de Aow-leeftijd bereikt? Dan gelden andere bedragen. Ook gelden voor schoolverlaters tijdelijk andere normbedragen en kan een verlaging worden toegepast als u geen woonlasten hoeft te betalen.

Kostendelers

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

 • éénpersoonshuishouden (70%)
 • tweepersoonshuishouden (50%)
 • driepersoonshuishouden (43,333%)
 • vierpersoonshuishouden (40%)
 • vijfpersoonshuishouden (38%)  

Bovenstaand overzicht stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

U ontvangt alleen bijstand als uw eigen inkomsten onvoldoende zijn. Met andere woorden: alle inkomsten worden met de bijstand verrekend. Het vakantiegeld ontvangt u in de maand juni.

Voorschot

U kunt na 4 weken een wettelijk voorschot op uw uitkering krijgen. U hoeft dat voorschot niet aan te vragen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt binnen 4 weken beoordeeld of u recht heeft op een voorschot. U krijgt dan een bedrag van ten minste 90% van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft. U moet het voorschot altijd terugbetalen.

Er zijn 2 voorwaarden om een voorschot te krijgen:

 • Uw aanvraag voor een bijstandsuitkering moet compleet zijn (dus u moet alle gevraagde gegevens hebben ingeleverd).
 • Het is bijna zeker dat u een bijstandsuitkering kunt krijgen. Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering? Dan krijgt u het voorschot niet.

Betaling

Periodieke uitkeringen worden per maand vastgesteld. Betaling gebeurt in de volgende maand. Hier vindt u een overzicht van onze betaaldata.

De Aow-leeftijd bereikt?

Niet iedereen heeft een volledig AOW-pensioen. Dit geldt bijvoorbeeld voor iemand die een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond. Het kan zijn dat uw totale inkomen dan lager is dan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimuminkomen waarop iedereen recht heeft die in Nederland woont. Heeft u minder dan het sociaal minimum, dan heeft u mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit heet Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen uit. Hierdoor wordt het nu eenvoudiger om tegelijk met het AOW-pensioen ook een AIO-aanvulling aan te vragen. U heeft mogelijk recht op de AIO als u:

 • in Nederland woont
 • én de Aow-leeftijd hebt bereikt
 • én geen volledig AOW-pensioen heeft
 • én weinig of geen andere inkomsten heeft.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier