Kappen

Wie een boom of meerdere bomen wil kappen heeft vaak een vergunning nodig. In een aantal gevallen mag dit zonder vergunning.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor het kappen nodig?

Daarvoor moeten een aantal vragen worden beantwoord
Waar staat de boom?
Binnen of buiten de bebouwde kom volgens de Boswet. Deze grens is te vinden in de bijlagen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

A. Binnen de bebouwde kom volgens de Boswet
Er is een vergunning voor het kappen nodig als:

  1. De boom op een perceel staat dat groter is dan 500 m² én
  2. De boom op een hoogte van 1,30 meter een stamdiameter heeft die 25 cm of groter is. Als de boom meer stammen heeft dient de dikste stam gemeten te worden.

B. Buiten de bebouwde kom volgens de Boswet
Staat de boom  buiten de bebouwde kom dan moet ALLEEN een vergunning volgens de APV worden aangevraagd als de boom cascowaarde heeft. Daarnaast kan het zijn dat een kapmelding volgens de Natuurbeschermingswet nodig is. Hiervoor is de provincie Overijssel het bevoegde gezag.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provincie Overijssel.

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit kappen. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

Voor het maken van een situatieschets kunt u gebruik maken van de site: www.atlasvanoverijssel.nl en deze kunt u dan bij de aanvraag voegen.

Voor het in behandeling nemen van uw vergunningsaanvraag worden leges berekend. De kosten bedragen € 75,00. De geldigheidsduur van de omgevingsvergunning voor het kappen is drie jaar. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de vergunning automatisch.

Naast de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning, kan een herplantplicht of herplantvergoeding worden opgelegd.

Herplantplicht

Deze bestaat uit het terugplanten van een gelijk aantal bomen als het aantal dat gekapt wordt. Deze nieuw te planten bomen moeten een stamomtrek hebben van 12 tot 14 centimeter gemeten op 1,00 meter boven de grond. De herplant moet binnen drie jaar na het verlenen van de kapvergunning gerealiseerd zijn. Mocht binnen deze termijn de herplant afsterven dan moet opnieuw worden geplant.

Herplantvergoeding

Wanneer de  aangevraagde boom op gemeentegrond staat wordt aan de omgevingsvergunning voor het kappen een herplantvergoeding verbonden van € 180,- per boom. Deze vergoeding wordt gebruikt om nieuwe bomen te planten. Deze vergoeding wordt apart van de leges in rekening gebracht bij de aanvrager

Een boom kappen op een perceel waarvan u niet de eigenaar bent

Als u een boom wilt kappen op een perceel dat niet uw eigendom is, maar bijvoorbeeld van een verhuurder, dan dient u bij de aanvraag een verklaring te voegen van de eigenaar waarin deze verklaart geen bezwaar te hebben tegen het kappen van de boom. Zonder deze verklaring zal uw aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld worden.

Hierop is een uitzondering gemaakt voor gemeentelijke bomen. Als u een aanvraag indient voor het kappen van een gemeentelijke boom heeft u geen verklaring van de gemeente nodig. De toestemming wordt impliciet geacht te zijn verleend met het verlenen van de vergunning.

Niet meteen een gegronde reden tot kap

Persoonlijke redenen, zoals bijvoorbeeld een allergische reactie op bomen, geven niet automatisch een reden om te mogen kappen.

Dit geldt ook voor de aanwezigheid van zonnepanelen of de wens die te plaatsen is voor de gemeente  geen reden voor kap of snoei van bomen. Verzoeken aan de gemeente voor kappen van gemeentelijke bomen of bomen op particulier terrein, uitsluitend om reden dat de boom of bomen tot minder energieopbrengst van zonnepanelen leidt, worden niet gehonoreerd. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij het onderwerp zonnepanelen op de gemeentelijke website.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11