Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen, slopen een boom kappen of een bedrijf wil starten, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u uw woning wilt verbouwen, of een grote boom wilt omhakken. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningcheck:

Vergunningcheck omgevingsloket

In een aantal gevallen is het verstandiger om aan de hand van een vooroverleg te laten beoordelen of uw plan haalbaar is. Meer hierover leest u bij vooroverleg

De omgevingsvergunning is voor al uw plannen die te maken hebben met:

 

De omgevingsvergunning vraagt u aan met één aanvraagformulier. Dat kan digitaal of op papier. Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. De gemeente geeft aan hoeveel tijd u hebt om de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een omgevingsvergunning per post van de gemeente.

Digitaal aanvragen

Via het omgevingsloket vraagt u digitaal uw vergunning aan. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. U kunt bijlagen elektronisch bijsluiten.
Voor het digitaal indienen van uw aanvraag moet u gebruik maken van DigiD of eHerkenning. Zo weten wij dat wij ook echt met u te maken hebben.

U kunt via de website van DigiD een DigiD-account aanvragen. Voor bedrijven geldt een andere inlogmethode. Zij kunnen inloggen via eHerkenning.

Online vergunning aanvragen

Voor het maken van een situatieschets kunt u gebruik maken van de site: www.atlasvanoverijssel.nl en deze kunt u dan bij de aanvraag voegen.

Op papier aanvragen

Als u een omgevingsvergunning op papier wilt aanvragen, dan kunt u uw aanvraagformulier samenstellen via het omgevingsloket. U kunt de papieren aanvraag versturen naar de gemeente Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ, Oldenzaal.

Heeft u moeite met het invullen van formulieren of het begrijpen van brieven? Dan kunt u gebruik maken van de formulierenservice Oldenzaal. Zij helpen u bij het invullen van documenten, zoals bijvoorbeeld met het invullen van een aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning. Meer informatie over Hulp bij invullen van formulieren.

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de zogenaamde legeskosten. Het is afhankelijk van de activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt, wat de kosten zijn. Indien u meerdere activiteiten wilt uitvoeren dan worden de kosten voor de verschillende activiteiten bij elkaar opgeteld. Voor een exacte berekening van de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel (van de legesverordening onder titel 2). Hieronder vindt u een indicatie van de kosten met een verwijzing naar het bijbehorende artikelnummer van de tarieventabel.

 • Vooroverleg (art 2.2.1)
  Kosten: € 150,00. Deze kosten worden met de kosten voor de definitieve aanvraag verrekend, met uitzondering van eventuele kosten advies welstand.
   
 • Bouwen (art 2.3.1)
  Kosten: Afhankelijk van de bouwkosten; minimaal € 150,00.
   
 • Slopen (art 2.3.7)
  Kosten: € 150,00
   
 • Kappen (art 2.3.10)
  Kosten: € 75,00
   
 • Aanleggen (art 2.3.8)
  Kosten: € 150,00
   
 • Monumenten
  Geen kosten
   
 • Milieu
  Geen kosten. Houdt u wel rekening met de kosten voor eventuele onderzoeken die u voor sommige aanvragen zelf uit moet laten voeren, zoals een akoestisch- of bodemonderzoek. Of u deze onderzoeken uit moet laten voeren is afhankelijk van uw plannen
   
 • Reclame (art 2.3.11)
  Kosten:  € 150,00
   
 • Uitweg/inrit (art 2.3.9)
  Kosten: € 150,00. Daarnaast bent u kosten verschuldigd voor de aanleg/uitvoering door de gemeente. U wordt vooraf op de hoogte gesteld van deze kosten.
   
 • Afwijking bestemmingsplan (planologisch strijdig gebruik) (art 2.3.3)
  Kosten: afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt. U wordt vooraf op de hoogte gesteld van deze kosten; minimaal € 150,00.
   
 • Brandveilig gebruik (art 2.3.5)
  Kosten: € 600,00

Daarnaast brengt de gemeente legeskosten in rekening voor (externe) adviezen. Hierbij moet u denken aan de kosten voor een welstandsadvies, het beoordelen van een bodemrapport of een verklaring van geen bedenkingen. Een verklaring van geen bedenkingen houdt in dat de gemeente aan een ander bestuursorgaan (bijvoorbeeld de provincie) moet vragen of zij geen bezwaar hebben tegen het plan. In de wet is geregeld wanneer dit moet. Of deze adviezen bij uw aanvraag nodig zijn hangt af van de activiteit die u aanvraagt en het plan op zich.

Welke termijnen gelden voor een aanvraag omgevingsvergunning?

Eenvoudige aanvragen zoals voor bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Complexere aanvragen volgen een uitgebreide procedure. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het milieu. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.
Als aanvragen bestaan uit eenvoudige en complexe onderdelen dan geldt voor de gehele aanvraag een beslistermijn van 26 weken.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Bezwaar maken tegen een verleende vergunning

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij het College van burgemeester en wethouders van Oldenzaal (Postbus 354, 7570 AJ OLDENZAAL). Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Rechtbank Overijssel (Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE). Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG).

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze) bij het College van burgemeester en wethouders van Oldenzaal. Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Overijssel. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aan het behandelen van uw zaak bij de rechter zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Tekent u (hoger) beroep aan dan kunt u de rechter ook verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, zodat van de omgevingsvergunning geen gebruik kan worden gemaakt (waardoor bijvoorbeeld niet met de bouw gestart kan worden).

Is er niet gereageerd binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend? Dan is de vergunning definitief (onherroepelijk).