Subsidie cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal

Om deelname aan kunst en cultuur in Oldenzaal te stimuleren zijn ondersteunen heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies.

Beschrijving

Het raadsprogramma 2022 – 2026 noemt als één van de drie kernambities voor de binnenstad het versterken van cultuur en historie. Aangezien cultuur, erfgoed en historie leven onder de Oldenzalers wil de gemeente nieuwe initiatieven en ideeën initiëren en waar mogelijk ondersteunen. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de nieuwe subsidieregeling Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal.

Deze regeling is op 24 juni 2024 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van Oldenzaal als gastvrije, culturele en historische stad. Met vaststelling van een subsidieregeling kan de gemeente subsidie verlenen aan lokale projecten en activiteiten die hieraan bijdragen. Het subsidieplafond 2024 voor deze regeling is vastgesteld op € 10.000

Voor meer informatie neem contact op met ons subsidieloket / coördinator: via het telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via subsidies@oldenzaal.nl

Subsidieaanvragen die volledig zijn, worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Na deze volledigheidstoets wordt gekeken of de aanvraag inhoudelijk voldoet aan de voorwaarden en criteria. Zolang er nog geld beschikbaar is, kan eventueel subsidie verleend worden. Als het subsidieplafond bereikt is of overschreden dreigt te worden, wordt de subsidieaanvraag geweigerd.