Subsidie cultuurparticipatie

Om deelname aan kunst en cultuur in Oldenzaal te stimuleren zijn ondersteunen heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies.

Beschrijving

De gemeente vindt het van belang dat de Oldenzaalse burgers van jong tot oud mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Actief zelf iets doen of het beleven ervan draagt bij aan het welzijn van mensen en maatschappelijke participatie. Culturele activiteiten en kunst geven levendigheid aan de binnenstad en de wijken. Belangrijke speerpunten op gebied van cultuur zijn onder andere; de ontwikkeling van cultuurparticipatie en amateurkunst, verbinden van erfgoed met toerisme en cultuur/erfgoed verbinden met het sociaal maatschappelijk domein.

Om de organisatie en uitvoering van kunst en culturele activiteiten te stimuleren heeft de gemeente Oldenzaal de subsidieregeling cultuurparticipatie. Op basis daarvan kunnen culturele organisaties een subsidieaanvraag indienen ten behoeve van een specifieke activiteit, project of uitvoering. Eind 2023 heeft het college van B en W besloten om de bestaande subsidieregeling cultuurparticipatie te actualiseren. Door het voorzetten van deze regeling kunnen vele kunst en culturele activiteiten worden georganiseerd. Met actualisering van de regeling wordt meer aangesloten bij de gewenste maatschappelijke effecten vanuit het sociaal domein.  

Eenmalige subsidies kunnen beschikbaar worden gesteld op grond van de subsidieregeling cultuurparticipatieexterne-link-icoon. Ieder jaar stelt het college een subsidieplafond vast voor deze regeling. Dat is dan het maximale bedrag dat in het betreffende jaar kan worden uitgegeven aan subsidies op basis van deze regeling. 

Aanvragen

Bent u bezig met de voorbereidingen van een cultureel project of activiteit dat aansluit bij de gemeentelijke doelen op gebied van cultuurparticipatie, dan kunt u online een subsidieaanvraag indienenexterne-link-icoon. Vanuit deze regeling gaat het altijd om een incidentele subsidieaanvraag.

Het college stelt voor 2024 een subsidieplafond vast van € 20.704 voor stimulering van cultuurparticipatie.