Water en riolering: wat doen wij als gemeente?

Water is iets om zuinig op te zijn. We kunnen immers niet zonder. Op het gebied van water en riolering heeft elke gemeente in Nederland drie zorgplichten: de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater (regen, sneeuw en hagel) en het zoveel mogelijk beperken van structurele nadelige gevolgen van een te hoge of te lage grondwaterstand.

Om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen aan te pakken, werken we als gemeente Oldenzaal nauw samen met andere gemeenten in de provincie en daarbuiten, onder andere voor het opstellen van visies en beleidskaders. Juist door krachten te bundelen met partners buiten onze gemeentegrenzen, kunnen we veel verschil maken. Daarnaast zetten we heel lokaal stappen om een watervriendelijke leefomgeving te creëren voor iedereen die in Oldenzaal woont en werkt.

Initiatieven

Hieronder leest u meer over onze initiatieven op het gebied van water en riolering. Meer weten over klimaatverandering en wat we als gemeente doen om de nadelige gevolgen ervan te beperken? Lees meer op de pagina over klimaat.

Beleid, regelgeving en samenwerkingsverbanden                                                                                

Gemeentelijk Rioleringsplan 

Als gemeente willen we bijdragen aan het welzijn van al onze inwoners. Iedereen moet fijn kunnen wonen, werken en leven. Vanuit de gemeentelijke watertaken geven we invulling aan deze wens. Daarom maken we meerjarige plannen voor onderhoud, uitbreiding of vervanging van het rioleringsnetwerk in Oldenzaal. Dit leggen we vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierin staat omschreven hoe we de komende jaren invulling geven aan onze watertaken, oftewel onze afvalwaterzorgplicht, hemelwaterzorgplicht en grondwaterzorgplicht. 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Op regionaal niveau leggen we dit vast in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Twents waternet is een professioneel netwerk van 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen. Samen zorgen we ervoor dat afvalwater op een slimme manier wordt verwerkt. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Lees meer op www.deltaprogramma.nl/themas/ruimtelijke-adaptatieexterne-link-icoon

Lokale activiteiten

Netwerk van Blauwe Aders in de stad

In 2017 legden we de eerste ‘Blauwe Ader’ aan om schoon regenwater te scheiden van afvalwater. Een Blauwe Ader vermindert de druk op de waterzuiveringsinstallatie. Schoon water hoeft namelijk niet gezuiverd te worden. Inmiddels hebben we een heel netwerk van buizen en bakken, waarmee we het regenwater veilig de stad uit laten stromen. Omdat Oldenzaal op een stuwwal ligt gebruiken we bakken om te voorkomen dat het te snel naar beneden stroomt. Zo beschermen we Oldenzaal niet alleen tegen wateroverlast, ook draagt het bij aan een betere kwaliteit van water in onze beken.

Afval scheiden

Alles wat we doorspoelen, komt terecht in het riool. Het verwijderen van schadelijke stoffen uit rioolwater is een intensief en kostbaar proces. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het van groot belang om afval te scheiden. Olie, vet of verf hoort bijvoorbeeld absoluut niet in het riool. Bij de rioolwaterzuivering Oldenzaal wordt de mate van vervuiling gemeten. Wijkt dit te veel af van de norm? Dan onderzoekt de gemeente samen met het waterschap de herkomst van de vervuiling. Als gemeente scheiden we uiteraard ons afval zoveel mogelijk en stimuleren we onze medewerkers om duurzaam om te gaan met water. Lees meer over wat wel en niet door de gootsteen gespoeld mag wordenexterne-link-icoon.

Voldoende water voor een groen Oldenzaal

Een gezond ecosysteem met een rijke biodiversiteit is alleen mogelijk als de natuur in en om Oldenzaal voldoende (grond)water te drinken krijgt. Grondwater kan in Oldenzaal alleen door regen worden aangevuld. Is de grondwaterstand te hoog? Dan proberen we op verschillende plekken in Oldenzaal regenwater in de grond te laten lopen. Tegelijkertijd waken we voor een te hoge grondwaterstand, iets wat vooral bij veel regen in de wintermaanden voorkomt. Dan nemen we als gemeente maatregelen om dit bij te sturen. Leestip: verhalen over een veranderend klimaat in Twenteexterne-link-icoon.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal zorgen we voor de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.