Ontwikkeling Jumbo Kuipers

Supermarkt Jumbo Kuipers (initiatiefnemer) heeft de gemeente Oldenzaal gevraagd om mee te werken aan een wijziging van het geldende bestemmingsplan. Deze wijziging is nodig omdat de supermarkt extra parkeerplaatsen wil aanleggen op de plek van de vier gesloopte huurwoningen aan de Glindestraat. De reden is de hoge parkeerdruk in de buurt.

Wat is er gebeurd?

De parkeerdruk in de omgeving Deken Scholtenstraat/Glindestraat in Oldenzaal is hoog. Supermarkt Jumbo Kuipers wil de parkeercapaciteit hier uitbreiden. De Oldenzaalse gemeenteraad is het eens met deze uitbreiding. Maar daarvoor moet eerst een integraal plan worden opgesteld door de initiatiefnemer waarin de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het gebied wordt gewaarborgd. Een plan waarbij buurtbewoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken.

Planning

 • Opstellen plan
  Opstellen vlekkenplan en integraal gebiedsontwikkelingsplan door initiatiefnemer, gericht op het waarborgen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De raad heeft in oktober 2021 ingestemd met het integrale plan. 
 • Ontwerpbestemmingsplan
  Van het integrale plan is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Voor dit plan vraagt het college van B&W aan de raad om krediet beschikbaar te stellen. Na akkoord van de raad wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor 6 weken. In deze periode kunnen inwoners hun zienswijze kenbaar maken. Vervolgens wordt het plan met eventuele zienswijzen opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Uitvoering 
  Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad treedt dit plan in werking. De initiatiefnemer en gemeente Oldenzaal kunnen dan starten met het uitvoeren van de maatregelen.
 • College heeft op 16 januari 2024 besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad  heeft het plan behandeld in het politiek forum van 5 februari, waarna het voor vaststelling op de agenda van de raadsvergadering van 26 februari 2024 komt te staan. Na vaststelling door de gemeenteraad komt het vastgestelde bestemmingsplan “Glindestraat – supermarkt en omgeving” 6 weken ter inzage te liggen. Tijdens deze termijn is het mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State. 

Wat staat er in het plan?

 • Er komt een nieuwe entree voor de supermarkt aan de Glindestraat. De entree aan de Deken Scholtenstraat verdwijnt. 
 • Op de plek van de 4 gesloopte huurwoningen aan de Glindestraat worden circa 36 parkeerplaatsen aangelegd. Ook komt hier de milieustraat.
 • Voor de supermarkt komt een pleintje met een ontmoetingsplek en zitgelegenheid.
 • In het gebied rondom de supermarkt zijn auto’s te gast. De openbare ruimte wordt zo aangepast dat fietsers en voetgangers voorrang hebben en veiliger kunnen bewegen.
 • De fietsenstalling bij de hoofdingang wordt uitgebreid en er komt een afgesloten fietsenstalling voor werknemers aan de kant van de wadi.
 • De aanrijroute voor de zwaardere vrachtwagens naar de nieuwe en grotere laadhof verandert. Vrachtwagen rijden straks vanaf de Dr. Ariënsstraat en Dr. Kuijperstraat naar de Glindestraat. Daar rijden ze het laad- en loshof in, die wordt uitgebreid om plek te bieden aan 2 vrachtwagens om overlast voor de buurt nog meer te beperken. De vrachtwagens verlaten het terrein via de Eschstraat en de Deken Scholtenstraat richting de Tulpstraat.
 • In de Eschstraat komen aparte opstelplekken voor grote en kleine vrachtwagens. 

Denk en doe mee

Initiatiefnemer heeft de opdracht gekregen om een integraal plan op te stellen. Daarbij wordt aan buurtbewoners de mogelijkheid gegeven om actief mee te denken. Een advieswerkgroep is hiervoor in het leven geroepen.

 • De advieswerkgroep is op 23 februari 2021 voor het eerst bij elkaar gekomen. Bekijk de presentatie en de notulen van deze sessie in de bijlagen.
 • Op 20 april 2021 kwam de advieswerkgroep voor een tweede keer bij elkaar. Bekijk de presentatie, het vlekkenplan en de notulen in de bijlagen.
 • Op 23 juni  2021 zijn de buurtbewoners in een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over het vlekkenplan, het participatieproces en het vervolgtraject. Bekijk de presentatie (inclusief vlekkenplan) en de notulen in de bijlagen. U kunt de bijeenkomst online terugkijkenexterne-link-icoon
 • Op 23 september 2021 is de advieswerkgroep bij elkaar gekomen. Het vlekkenplan is verwerkt naar een structuurontwerp en integraal plan. Hierover is met elkaar gesproken. Bekijk de presentatie en de notulen in de bijlagen. 
 • Op 29 september 2021 zijn de buurtbewoners in een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over het structuurontwerp en integraal plan. Bekijk de presentatie en de notulen in de bijlagen. 
 • Op 5 juli 2022 is de advieswerkgroep geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan. Bekijk de presentatie en de notulen. 
 • Op 22 augustus 2023 is de advieswerkgroep geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan