Riolering

De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om:

  • het afvalwater (ondergronds) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen;
  • het regenwater naar de rand van de stad af te voeren

Verantwoordelijkheid riolering

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje (ontstoppingsputje). Dit putje ligt meestal net achter de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente

Aanleg en beheer riolering door gemeente

De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheren we de bestaande riolering. We zorgen ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maken de kolken op straat schoon en vervangen versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Is dat niet zo, dan nemen we maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.

In bestaand stedelijk gebied wordt het regenwater steeds vaker apart verzameld. Het afvoeren en verwerken van regenwater koppelen we in dat geval los van het afvalwater. Dit doen we door het aanleggen van zogeheten Blauwe Aders. In enkele nieuwbouwwijken moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening of afvoeren naar het oppervlaktewater. Lees meer over de afkoppeling van regenwater.

Lozing van vuil water 

Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is verboden.

Contact

Voor vragen of meer informatie over riolering en (nieuwe) rioolaansluitingen kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte via (0541) 58 82 00.