help-support iconVluchtelingen

In Nederland heeft iedereen die asiel aanvraagt recht op opvang. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA roept gemeenten op om het overvolle Ter Apel te helpen. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot een vluchtelingenstroom uit Oekraïne. In Oldenzaal nemen wij onze verantwoordelijkheid om onze bijdrage te leveren aan de huidige vluchtelingencrisis.

Verantwoordelijkheid nemen

Oldenzaal levert een bijdrage naar mogelijkheden. In de periode van 2010 tot en met 2022 hebben wij allerlei vormen van opvang geboden aan vluchtelingen. Bijvoorbeeld: tijdelijke crisisnoodopvang, kleinschalige opvang van Eritrese vrouwen met uitzicht op gezinshereniging of de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s). In 2015 waren wij de tweede gemeente die op korte termijn een crisisnoodopvang voor 200 asielzoekers in een sporthal op De Thij wist te organiseren en later hebben wij in samenwerking met de woningcorporatie WBO Wonen en particuliere kamerverhuur statushouders opgenomen in onze gemeente.

Huidige asielcrisis

Ook nu zetten we ons in voor de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Daarmee dragen we bij om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en AZC’s te verminderen. We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de organisatie van crisisnoodopvang van asielzoekers; versnelde opvang van statushouders en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit doen we binnen onze mogelijkheden, maar vragen het Rijk om met duidelijk plan te komen voor een structurele aanpak in de vastgelopen asielketen. Voor de periode 2022 – 2024 (2 jaar) heeft de gemeente Oldenzaal de opdracht van het Rijk om ongeveer 100 statushouders (versneld) op te nemen. We organiseren de eerste opvang van deze statushouders bij Hotel de Kroon. Daar is plek voor maximaal 40 statushouders. Zij zullen zodra dat kan doorstromen naar een een permanente woonruimte. Vanaf het moment dat zij in Hotel de Kroon verblijven, starten zij met de inburgering.

Asielzoekers

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Iemand kan asielaanvragen indien de veiligheid van de persoon in eigen land in gevaar is of vanwege armoede (economische vluchtelingen). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt de asielaanvraag in behandeling en doet de beoordeling.

Tijdelijke crisisnoodopvang voor drie maanden

Het Rijk heeft gemeenten in Nederland opgeroepen om tijdelijke crisisnoodopvang te organiseren voor de duur van drie maanden.
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen werken samen om deze tijdelijke opvang te organiseren in de crisisnoodopvang in de Aloysiuslocatie in Losser. Hier is tijdelijke noodopvang voor 40 personen georganiseerd voor de duur van drie maanden. Deze crisisnoodopvang is nodig om de toestroom van vluchtelingen die nu in Ter Apel terechtkomen, maar waar geen plek voor is tijdelijk te kunnen huisvesten in gemeenten.

Verruiming crisisnoodopvang

Begin augustus 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s verzocht om een mogelijke verruiming van het opvangen van asielzoekers in de crisisnoodopvangen van de Nederlandse gemeenten om de problematiek bij het aanmeldcentrum Ter Apel het hoofd te bieden. Over dit verzoek zijn de Twentse burgemeesters door de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, burgemeester Roelof Bleker van Enschede, geïnformeerd. Op de website van de Veiligheidsregio Twente leest u er meer over. 

Statushouders

Zodra asielzoekers een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, worden zij statushouders genoemd. De beoordeling voor een verblijfsvergunning is door de IND gedaan tijdens de asielperiode. Zodra iemand een statushouder wordt, wordt de persoon onderdeel van onze maatschappij. Dat betekent dat ze hier wonen, werken, naar school gaan en een sociaal leven opbouwen. Het Rijk bepaalt het aantal statushouders die gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouders in hun gemeente en de integratie in de samenleving. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke verplichting. 

Taakstelling voor huisvesting statushouders

De Rijksoverheid stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting statushouders (ook wel vergunninghouders genoemd). De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer statushouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Versnelde opvang van toegewezen statushouders

De afgelopen jaren heeft de gemeente Oldenzaal altijd de taakstelling voor het huisvesten en begeleiden van statushouders gehaald, vorige jaar is er een geringe achterstand ontstaan. De verwachting is dat gemeente Oldenzaal de taakstelling plus de geringe achterstand voor 2022 zal realiseren.

Gemeenten zijn (wettelijk) verplicht om statushouders zo snel mogelijk op te vangen: dat is onlangs besloten door het Veiligheidsberaad - het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Hiermee ontlasten gemeenten de overvolle asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel. 

Voor de periode 2022 – 2024 heeft de gemeente Oldenzaal de opdracht van het Rijk om ongeveer 100 statushouders (versneld) op te nemen. We organiseren de eerste opvang van deze statushouders bij Hotel de Kroon. Daar is plek voor maximaal 40 statushouders. Zij zullen zodra dat kan doorstromen naar een een permanente woonruimte. Vanaf het moment dat zij in Hotel de Kroon verblijven, starten zij met de inburgering. 

Woonruimte voor statushouders

De statushouders krijgen een huurwoning toegewezen in Oldenzaal. Doordat er eerst opvang is in Hotel de Kroon, hoeft niet ineens voor een grote groep een woning beschikbaar gesteld worden. Op basis van beschikbaarheid wordt gefaseerd woonruimte binnen het aanbod van sociale huurwoningen beschikbaar gesteld. 

Meer weten over statushouders in Nederland? Kijk ook op de website van de Rijksoverheid over statushouders. Of download hieronder een QR-code om een filmpje te bekijken.

Oekraïense vluchtelingen

Nederland steunt Oekraïne en buurlanden bij hulp aan slachtoffers van de oorlog. Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland recht op opvang en voorzieningen, maar zijn geen asielzoekers. In Oldenzaal hebben wij een gemeentelijke opvanglocatie ingericht voor maximaal 60 mensen aan de Bentheimerstraat 15. Daarnaast worden veel Oekraïense vluchtelingen door gastgezinnen opgevangen. De locatie in Oldenzaal is één van de vele verblijfslocaties in Twente die door de gemeenten zijn opgezet voor Oekraïense vluchtelingen. Lees verder op de pagina over Oekraïne.

Presentatie

Op donderdag 15 september 2022 was er een informatieavond voor buurtbewoners van Hotel De Kroon en andere belangstellenden over de versnelde opvang van statushouders in dat hotel. De presentatie die deze avond werd gehouden kunt u downloaden. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u hierin iets betekenen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via info@oldenzaal.nl  of (0541) 58 81 11

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier