Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerp-bestemmingsplan

Vanaf 9 december 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Schipleidelaan eo” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het achterste deel van het terrein van het restaurant Klein Afrika, grenzend aan de percelen van de langs de Schipleidelaan gelegen woningen. Het plan voorziet hoofdzakelijk in het wijzigen van de bestemming ‘groen’ in ‘wonen’.

Inzage

Met ingang van 9 decemberer 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFregels en toelichting.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 9 december 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 19 januari 2021.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerp bestemmingsplan

Vanaf 25 november 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Oldenzaal Centraal Bisschop Balderikstraat e.o. wijzigingsplan Helmichstraat-Roveniusstraat” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein gelegen op de hoek van de Helmichstraat-Roveniusstraat en Bisschop Balderikstraat (het vroegere sportcentrum Marian). Het plan voorziet in de bouw van 14 grondgebonden woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Inzage

Met ingang van 25 november 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFRegels.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFregels bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 3.pdf

PDFtoelichting bijlage 4.pdf

PDFtoelichting bijlage 5.pdf

PDFtoelichting bijlage 6.pdf

PDFtoelichting bijlage 7.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 25 november 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 5 januari 2021.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 15 juli 2020 ligt het op 1 juli 2020 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Prins Bernhardstraat 2” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Prins Bernhardstraat 2 met daarop een bestaande woning die bekend staat als ’Villa Rozenhof’. Het plan voorziet in de verbouw van de villa ten behoeve van 8 onzelfstandige zorgappartementen, de bouw van een nieuwe woonzorginstelling met 39 onzelfstandige zorgappartementen, alsmede in het herstel van de zichtrelatie met het pand Spoorstraat 36.

De vaststelling is het gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 8 april 2020, waarbij de raad wordt opgedragen om een gebrek in het op 24 september 2018 vastgestelde bestemmingsplan te herstellen. De raad heeft besloten om het bestemmingsplan te wijzigen door in de planregels op te nemen dat het plan voorziet in de realisatie van een instelling ten behoeve van een zorgfunctie, waar 24-uurs nabije zorg met toezicht wordt geleverd en waar zorg en wonen niet van elkaar zijn gescheiden, met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.

Inzage

Met ingang van 15 juli 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFToelichting met bijlagen.pdf

PDFRegels met bijlage.pdf

PDFVerbeelding.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 15 juli 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 25 augustus+ 2020  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  verleende omgevingsvergunning

Met ingang van 26 augustus 2020 ligt de beschikking Hengelosestraat 31 zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:12 van de Awb.
De  verleende beschikking heeft betrekking op het oprichten van een school aan de Hengelosestraat 31.

Inzage

Vanaf 26 augustus 2020 ligt de  verleende beschikking "Hengelosestraat 31" zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk

PDFbeschikking.pdf

PDFruimtelijke onderbouwing.pdf

PDFsituatietekening.pdf

PDFbeganegrond school.pdf

PDFverdieping school.pdf

PDFgevels.pdf

PDFakoestisch onderzoek.pdf

PDFarcheologisch onderzoek.pdf

PDFparkeerbalans.pdf

PDFquickscan natuurwaardenonderzoek.pdf

PDFtoetsing bodem.pdf

PDFtoetsing grondwater.pdf

PDFverkennend en nader bodemonderzoek.pdf

PDFwaterparagraaf.pdf

Wilt u reageren op het plan?

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 augustus tot en met 6 oktober 2020 ter inzage bij het bouwloket in het stadhuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. Het plan voorziet in nieuwbouw van een onderwijsgebouw.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van voornoemde inzagetermijn beroep is ingesteld en tevens een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal  indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bouwloket, telefoonnummmer (0541) 58 81 11, bouwloket@oldenzaal.nl

 

Satus: onherroepelijk bestemmingsplan

Vanaf 16 september 2020 ligt het op 31 augustus 2020 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Oldenzaal, Thorbeckestraat 93 e.o.” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Thorbeckestraat 93 en het westelijk naastgelegen onbebouwde perceel. Voor het nog onbebouwde perceel voorziet het plan in de bouw van een showroom voor campers met op de verdieping een kantoorruimte. Voorts worden de twee bestaande woningen op het perceel Thorbeckestraat 93 van een passende woonbestemming voorzien.

Inzage

Vanaf 16 september 2020 ligt het ongewijzigd vastgestelde zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

PDFToelichting.pdf

PDFRegels.pdf

PDFVerbeelding.pdf

PDFToelichting bijlage 1.pdf

PDFToelichting bijlage 2.pdf

PDFToelichting bijlage 3.pdf

PDFToelichting bijlage 4.pdf

PDFToelichting bijlage 5.pdf

PDFToelichting bijlage 6.pdf

PDFRegels bijlage 1.pdf

PDFRegels bijlage 2.pdf

PDFRegels bijlage 3.pdf

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Met ingang van 16 septemberl 2020  ligt het op 31 augustus 2020 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, 11e partiële herziening, Postweg 1” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Postweg 1. Het plan voorziet in de bouw van drie woningen ter vervanging van het tuincentrum. Voorts wordt de bestaande bedrijfswoning van een passende woonbestemming voorzien.

Inzage

Vanaf 16 septmberl 2020 ligt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2007, 11e partiële herziening, Postweg 1" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFbijlage 1 toelichting.pdf

PDFbijlage 2 toelichting.pdf

PDFbijlage 3 toelichting.pdf

PDFbijlage 4 toelichting.pdf

PDFbijlage 5 toelichting.pdf

PDFbijlage 6 toelichting.pdf

PDFbijlage 7 toelichting.pdf

PDFbijlage 8 toelichting.pdf

PDFbijlage 1 regels.pdf

PDFbijlage 2 regels.pdf

PDFbijlage 3 regels.pdf

PDFbijlage 4 regels.pdf

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 24 juni 2020 ligt het op 25 mei 2020 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘De Bombazijn’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied in de binnenstad van Oldenzaal dat deel uit maakt van de stadstuinen. De stadstuinen worden begrensd door de panden aan de Bisschopstraat, Monnikstraat, Marktstraat en Paradijsstraat. Het plan voorziet in de realisatie van een kleinschalige (stads)bierbrouwerij met proeflokaal en terras.

Inzage

Vanaf 24 junii 2020 ligt het  vastgestelde bestemmingsplan "De Bombazijn" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFregels en toelichting.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 24 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken. Beroep instellen kan tot en met 4 augustus 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Vanaf 24 juni 2020 ligt het op 25 mei 2020 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan De Graven Es, vlek A zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden gelegen tussen de Griekenlandlaan en de Mandenmaker. Het plan maakt de bouw van vrijstaande woningen mogelijk.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het aan de noordwestzijde van de Mandenmaker gelegen gebied, dat de afronding vormt van gebied 9 van de wijk De Graven Es. Het pan voorziet in de bouw van acht vrijstaande woningen.

De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe stikstofberekening op basis van de actuele AERIUS-calculator en het terugbrengen van het aantal openbare parkeerplaatsen met vijf tot 18 openbare parkeerplaatsen.

Inzage

Vanaf 24 juni 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "De Graven Es vlek A" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Lees hier:

PDFverbeelding.pdf

PDFregels.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFtoelichting bijlage_1.pdf

PDFtoelichting bijlage_2.pdf

PDFtoelichting bijlage_3.pdf

PDFtoelichting bijlage_4.pdf

PDFtoelichting bijlage_5.pdf

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11