Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 10 maart 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 79, Oldenzaal’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een bedrijfsperceel gelegen aan de Nieuwstraat 79. Het plan voorziet in de wijziging van de bedrijfswoning in een reguliere woning.

Inzage

Met ingang van 10 maart 2021 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting en regels.pdf

PDFverbeelding.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 10 maart 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oldenzaal, postbus 354 7570 AJ OLdenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 20 april 2021. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Een afspraak maken telefonisch via 0541-588111 of via e-mail: info@oldenzaal.nl

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status:ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 3 maart 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Westwal 11, Oldenzaal’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige kerk gelegen aan de Westwal 11. Het plan voorziet in de verbouw van het voormalige kerkgebouw tot één woning.

Inzage

Met ingang van 3 maart 2021 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFontwerpbestemmingsplan.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 3 maart 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oldenzaal, postbus 354 7570 AJ OLdenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 13 april 2021.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 24 februari 2021 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Woonzorglocatie Carmelstraat” zes weken lang ter visie. Dit gebeurt op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de braakliggende kavel aan de Carmelstraat, achter de Antoniuskerk. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Carmelstraat, de Antoniuskerk en de woonpercelen Carmelstraat 37 t/m 47. Het plan voorziet in de realisatie van een woonzorglocatie voor mensen met geheugenproblematiek. Daarnaast legt de gemeente openbare parkeerplaatsen aan om de parkeerdruk in de omgeving te verminderen.

Inzage

Met ingang van 24 februari 2021 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFbijlage 1 regels.pdf

PDFbijlage 1 toelichting.pdf

PDFbijlage 2 toelichting.pdf

PDFbijlage 3 toelichting.pdf

PDFbijlage 4 toelichting.pdf

PDFbijlage 5 toelichting.pdf

PDFbijlage 6 toelichting.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 24 februari 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oldenzaal, postbus 354 7570 AJ OLdenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 6 april 2021.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 3 februari 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark De Thij’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het langs de Bornsedijk en Oude Almeloseweg gelegen sportpark De Thij. Het plan voorziet in een reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’. Volgens de (bouw)regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ zijn gebouwen uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bebouwing’. Echter deze aanduiding ontbreekt op de plankaart.

De locatie van de geplaatste mast voor telecommunicatiedoeleinden is in afwachting van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het hoger beroep tegen de afgegeven omgevingsvergunning niet opgenomen in het bestemmingsplan.

 

Inzage

Met ingang van 3 februari 2021 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFbijlage regels.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 3 februari 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 16 maart 2021.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerp-bestemmingsplan

Vanaf 9 december 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Schipleidelaan eo” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het achterste deel van het terrein van het restaurant Klein Afrika, grenzend aan de percelen van de langs de Schipleidelaan gelegen woningen. Het plan voorziet hoofdzakelijk in het wijzigen van de bestemming ‘groen’ in ‘wonen’.

Inzage

Met ingang van 9 decemberer 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFregels en toelichting.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 9 december 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal. Een zienswijze naar voren brengen kan tot en met 19 januari 2021.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Het op 26 januari 2021 ongewijzigd door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde bestemmingsplan ‘Oldenzaal Centraal Bisschop Balderikstraat e.o. wijzigingsplan Helmichstraat-Roveniusstraat’ is per 24 maart 2021 onherroepelijk.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein gelegen op de hoek van de Helmichstraat-Roveniusstraat en Bisschop Balderikstraat (het vroegere sportcentrum Marian). Het plan voorziet in de bouw van 14 grondgebonden woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFRegels.pdf

PDFToelichting.pdf

PDFregels bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 3.pdf

PDFtoelichting bijlage 4.pdf

PDFtoelichting bijlage 5.pdf

PDFtoelichting bijlage 6.pdf

PDFtoelichting bijlage 7.pdf

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 15 juli 2020 ligt het op 1 juli 2020 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Prins Bernhardstraat 2” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Prins Bernhardstraat 2 met daarop een bestaande woning die bekend staat als ’Villa Rozenhof’. Het plan voorziet in de verbouw van de villa ten behoeve van 8 onzelfstandige zorgappartementen, de bouw van een nieuwe woonzorginstelling met 39 onzelfstandige zorgappartementen, alsmede in het herstel van de zichtrelatie met het pand Spoorstraat 36.

De vaststelling is het gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 8 april 2020, waarbij de raad wordt opgedragen om een gebrek in het op 24 september 2018 vastgestelde bestemmingsplan te herstellen. De raad heeft besloten om het bestemmingsplan te wijzigen door in de planregels op te nemen dat het plan voorziet in de realisatie van een instelling ten behoeve van een zorgfunctie, waar 24-uurs nabije zorg met toezicht wordt geleverd en waar zorg en wonen niet van elkaar zijn gescheiden, met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.

Inzage

Met ingang van 15 juli 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFToelichting met bijlagen.pdf

PDFRegels met bijlage.pdf

PDFVerbeelding.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 15 juli 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 25 augustus+ 2020  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  verleende omgevingsvergunning

Met ingang van 26 augustus 2020 ligt de beschikking Hengelosestraat 31 zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:12 van de Awb.
De  verleende beschikking heeft betrekking op het oprichten van een school aan de Hengelosestraat 31.

Inzage

Vanaf 26 augustus 2020 ligt de  verleende beschikking "Hengelosestraat 31" zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk

PDFbeschikking.pdf

PDFruimtelijke onderbouwing.pdf

PDFsituatietekening.pdf

PDFbeganegrond school.pdf

PDFverdieping school.pdf

PDFgevels.pdf

PDFakoestisch onderzoek.pdf

PDFarcheologisch onderzoek.pdf

PDFparkeerbalans.pdf

PDFquickscan natuurwaardenonderzoek.pdf

PDFtoetsing bodem.pdf

PDFtoetsing grondwater.pdf

PDFverkennend en nader bodemonderzoek.pdf

PDFwaterparagraaf.pdf

Wilt u reageren op het plan?

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 augustus tot en met 6 oktober 2020 ter inzage bij het bouwloket in het stadhuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. Het plan voorziet in nieuwbouw van een onderwijsgebouw.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van voornoemde inzagetermijn beroep is ingesteld en tevens een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal  indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bouwloket, telefoonnummmer (0541) 58 81 11, bouwloket@oldenzaal.nl