Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 8 september 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Hengelosestraat 240 - Reininksweg ” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het horecaperceel gelegen aan de Hengelosestraat 240, Reininksweg 1c. Het plan voorziet in de omzetting van de vrijstaande bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Inzage
Met ingang van 8 september  2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan acht weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFToelichting.pdf

PDFRegels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFbijlage toelichting Landschappelijke inpassing.pdf

PDFbijlage toelichting akoestisch onderzoek.pdf

PDFbijlage parkeernormen.pdf

PDFwatertoets bp.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 8 september 2021 kunt u zes weken lang, tot en met  19 oktober 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 16 juni 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan “De Thij 3e partiële herziening Catsstraat -van Meursstraat” acht weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Jacob Catsstraat – Bernard van Meursstraat. Ter vervanging van 26 leegstaande, verouderde seniorenwoningen van de WBO, omvat dit bouwplan 24 zorgeenheden, 6 patiowoningen en 12 rijwoningen en een planologische reservering van een maatschappelijke doeleinden bestemming.

Inzage
Met ingang van 16 juni  2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan acht weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFToelichting bijlage_1.pdf

PDFToelichting bijlage_2.pdf

PDFToelichting bijlage_3.pdf

PDFToelichting bijlage_4.pdf

PDFToelichting bijlage_5.pdf

PDFToelichting bijlage_6.pdf

PDFToelichting bijlage_7.pdf

PDFToelichting bijlage_8.pdf

PDFToelichting bijlage_9.pdf

PDFToelichting bijlage_10.pdf

PDFToelichting bijlage_11.pdf

PDFToelichting bijlage_12.pdf

PDFToelichting bijlage_13.pdf

PDFToelichting bijlage_14.pdf

PDFToelichting bijlage_15.pdf

PDFToelichting bijlage_16.pdf

PDFRegels bijlage_1.pdf

PDFRegels bijlage_2.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 16 juni 2021 kunt u zes weken lang, tot en met augustus 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Enschedesestraat 29. Het plan voorziet in de mogelijkheid om de bedrijfshal te gebruiken voor een autobedrijf. Voorts wordt voorzien in de in gebruikname van de bedrijfswoning op de begane grond als zelfstandig appartement en kan er op de verdieping een appartement worden gerealiseerd.
De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijziging heeft betrekking op het toevoegen van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf- autobedrijf’ aan de digitale plankaart

Inzage
Vanaf 14 juli  2021 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFregels bijlage1.pdf

PDFregels bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 3.pdf

PDFtoelichting bijlage 4.pdf

PDFtoelichting bijlage 5.pdf

PDFtoelichting bijlage 6.pdf

 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een bedrijfsperceel gelegen aan de Nieuwstraat 79. Het plan voorziet in de wijziging van de bedrijfswoning in een reguliere woning.

Inzage

Vanaf 14 juli 2021 ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige kerk gelegen aan de Westwal 11. Het plan voorziet in de verbouw van het voormalige kerkgebouw tot één woning.

Inzage

Vanaf 14 juli 2021 ligt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de braakliggende kavel aan de Carmelstraat, achter de Antoniuskerk. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Carmelstraat, de Antoniuskerk en de woonpercelen Carmelstraat 37 t/m 47. Het plan voorziet in de realisatie van een woonzorglocatie voor mensen met geheugenproblematiek. Daarnaast legt de gemeente openbare parkeerplaatsen aan om de parkeerdruk in de omgeving te verminderen.

De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijziging heeft betrekking op het toevoegen van een aanvullend akoestisch onderzoek naar aanleiding van een ingediende zienswijze. In de naar voren gebrachte zienswijze is ingegaan op mogelijke geluidhinder afkomstig van de installaties op het dak van de woonzorglocatie. In het onderzoek is onderbouwd dat de geluidbelasting op de omliggende woningen en hun perceelsgrens voldoen aan de normen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

Inzage

Met ingang van 14 juli 2021 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting bijlage 1 Akoestisch onderzoek.pdf

PDFtoelichting bijlage 2 Bodemonderzoek.pdf

PDFtoelichting bijlage 3 Advies veiligheidsregio Twente.pdf

PDFtoelichting bijlage 4 Verantwoording groepsrisico.pdf

PDFtoelichting bijlage 5 Akoestisch onderzoek installaties.pdf

PDFtoelichting bijlage 6 Stikstofdepositieberekening.pdf

PDFtoelichting bijlage 7 Natuurwaardenonderzoek.pdf

PDFregels bijlage 1 Nota parkeernormen.pdf

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het langs de Bornsedijk en Oude Almeloseweg gelegen sportpark De Thij. Het plan voorziet in een reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’. Volgens de (bouw)regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ zijn gebouwen uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bebouwing’. Echter deze aanduiding ontbreekt op de plankaart.

De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op een aanpassing van de toelichting voor wat betreft de adressering van het plangebied, de legalisatie/oprichting van een seizoensgebonden opblaasbare tennishal en op het antennebeleid en structuurgroen alsmede enkele aspecten van de milieuzonering. De regels zijn aangepast voor wat betreft de afkadering van het winterseizoen, de hoogte van andere bouwwerken en het onder voorwaarden toestaan van kleine gebouwen/bouwwerken buiten het bouwvlak.

 

Inzage

Vanaf 14 juli 2021 ligt het  gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFregels bijlage 1.pdf

 

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het achterste deel van het terrein van het restaurant Klein Afrika, grenzend aan de percelen van de langs de Schipleidelaan gelegen woningen. Het plan voorziet hoofdzakelijk in het wijzigen van de bestemming ‘groen’ in ‘wonen’.

Inzage

Met ingang van 16 juni 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting en regels.pdf

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11