Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerp-bestemmingsplan

Met ingang van 23 oktober 2019 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Oude Rossumerstraat 1”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Oude Rossumerstraat 1. Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen.

Inzage

Vanaf 23 oktober ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Oude Rossumerstraat 1" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via  info@oldenzaal.nl

Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor het bestemmingsplan

Klik hier voor de bronbestanden

PDF bestanden

PDFtoelichting en regels.pdf

PDFverbeelding.pdf

 

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 23 oktober 2019 kunt u zes weken lang tot en met 3 december 2019 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerp bestemmingsplan

Met ingang van 9 oktober 2019 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “hotel Het Landhuis”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan en voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de reeds bestaande activiteiten.

Inzage

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerp-bestemmingsplan "hote Het Landhuis" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl .

Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor het bestemmingsplan

Klik hier voor de bronbestanden

PDF bestanden

PDFToelichting.pdf

PDFRegels.pdf

PDFBijlage akoestisch onderzoek.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 9 oktober 2019 kunt u zes weken lang tot en met 19 november 2019 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status:  onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Eschstraat-Ootmarsumsestraat”  is op 24 juli 2019 onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de hoek Eschstraat-Ootmarsumsestraat. Het plan voorziet in de bouw van elf grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen in drie blokken van aaneengebouwde woningen, waarbij twee blokken op de Eschstraat worden georiënteerd en het andere blok op de Ootmarsumsestraat. Het achterterrein wordt ingericht met parkeerplaatsen, bergingen en elf garageboxen.

Inzage

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 0541-588111 of via e-mail: info@oldenzaal.nl.

Natuurlijk kunt u ook het plan digtaal raadplegen.

Klik hier voor het bestemmingsplan

Klik hier voor de bronbestanden

PDF bestanden

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFAkoestisch onderzoek.pdf

PDFbodemonderzoek.pdf

PDFwaterparagraaf.pdf

PDFarcheologisch onderzoek.pdf

PDFQuickscan natuurwaarden.pdf

PDFStaat van bedrijfsactiviteiten.pdf

PDFNota parkeernormen.pdf

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status: vastgesteld rooilijnplan

Op 26 mei 2014 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Oldenzaal Centraal Bisschop Balderikstraat e.o.’ vastgesteld. Daarin zijn voor de bestemming ‘woongebied’ geen rooilijnen vastgesteld; dit om voldoende flexibiliteit in te bouwen voor de verdere ruimtelijke uitwerking van dit gebied.

Het bestemmingsplan biedt in artikel 14.3 van de planregels het college de mogelijkheid nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing ten behoeve van onder meer een goede stedenbouwkundige kwaliteit en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Het in 2007 door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan voorziet in een ‘tuindorpsfeer’. Kenmerkend hiervoor is de informele en rustige uitstraling met als een van de kenmerken verspringende rooilijnen.

Het college heeft op 2 oktober 2018 vastgesteld de nadere eis ‘Rooilijnen en inritten 1e fase gebied 2 plangebied Stakenbeek’, vastgelegd in de rooilijntekening d.d. 18 september 2018. In deze tekening is de uiterste lijn vastgelegd waar de voorgevels van de te bouwen woningen mogen komen, wel erop en wel erachter, maar niet ervoor. De rooilijn is gelegd op 3.00 meter uit de erfgrens.

Inzage

Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

PDFKlik hier voor de rooilijntekening

Tegen de nader eis kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 10 oktober 2018 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Prins Bernhardstraat 2”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Iedereen kan het plan inzien bij de publieksbalie in het stadhuis.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Prins Bernhardstraat 2 met daarop een bestaande woning die bekend staat als ’Villa Rozenhof’. Het plan voorziet in de verbouw van de villa ten behoeve van 8 zorgappartementen, de bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening met 39 zorgappartementen, alsmede in het herstel van de zichtrelatie met het pand Spoorstraat 36.
De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op het tegengaan van trillinghinder van het spoor en enkele technische aanpassingen in het akoestisch onderzoek.

Inzage

Vanaf 10 oktober ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Prins Bernhardstraat 2" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl  Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor het bestemmingsplan

Klik hier voor de bronbestanden

PDF bestanden

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFtoelichting bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 3.pdf

PDFtoelichting bijlage 4.pdf

PDFtoelichting bijlage 5.pdf

PDFtoelichting bijlage 6.pdf

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

Vanaf 10 oktober 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 20 november 2018  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11