Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerpbeschikking

Met ingang van 24 juni 2020 ligt de ontwerpbeschikking Hengelosestraat 31 zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:12 van de Awb.
De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het oprichten van een school aan de Hengelosestraat 31.

Inzage

Vanaf 24 juni 2020 ligt de ontwerpbeschikking "Hengelosestraat 31" zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk

PDFontwerpbeschikking.pdf

PDFruimtelijke onderbouwing.pdf

PDFsituatietekening.pdf

PDFbeganegrond school.pdf

PDFverdieping school.pdf

PDFgevels.pdf

PDFakoestisch onderzoek.pdf

PDFarcheologisch onderzoek.pdf

PDFparkeerbalans.pdf

PDFquickscan natuurwaardenonderzoek.pdf

PDFtoetsing bodem.pdf

PDFtoetsing grondwater.pdf

PDFverkennend en nader bodemonderzoek.pdf

PDFwaterparagraaf.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 24 juni 2020  kunt u zes weken lang tot en met 4 augustus 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. 

Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen  de zienswijze termijn een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Satus: ontwerp-bestemmingsplan

Met ingang van 27 mei 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Oldenzaal, Thorbeckestraat 93 e.o." zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Thorbeckestraat 93 en het westelijk naastgelegen onbebouwde perceel. Voor het nog onbebouwde perceel voorziet het plan in de bouw van een showroom voor campers met op de verdieping een kantoorruimte. Voorts worden de twee bestaande woningen op het perceel Thorbeckestraat 93 van een passende woonbestemming voorzien.

Inzage

Vanaf 27 mei 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Oldenzaal, Thorbeckestraat 93 e.o." zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

PDFToelichting.pdf

PDFRegels.pdf

PDFVerbeelding.pdf

PDFToelichting bijlage 1.pdf

PDFToelichting bijlage 2.pdf

PDFToelichting bijlage 3.pdf

PDFToelichting bijlage 4.pdf

PDFToelichting bijlage 5.pdf

PDFToelichting bijlage 6.pdf

PDFRegels bijlage 1.pdf

PDFRegels bijlage 2.pdf

PDFRegels bijlage 3.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 27 mei 2020  kunt u zes weken lang tot en met 7 juli 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerp-bestemmingsplan

Met ingang van 29 april 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2007, 11e partiële herziening, Postweg 1” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Postweg 1. Het plan voorziet in de bouw van drie woningen ter vervanging van het tuincentrum. Voorts wordt de bestaande bedrijfswoning van een passende woonbestemming voorzien.

Inzage

Vanaf 29 april 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied 2007, 11e partiële herziening, Postweg 1" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

PDFtoelichting bestemmingsplan.pdf

PDFregels bestemmingsplan.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFbijlage 1 toelichting.pdf

PDFbijlage 2 toelichting.pdf

PDFbijlage 3 toelichting.pdf

PDFbijlage 4 toelichting.pdf

PDFbijlage 5 toelichting.pdf

PDFbijlage 6 toelichting.pdf

PDFbijlage 7 toelichting.pdf

PDFbijlage 8 toelichting.pdf

PDFbijlage 1 regels.pdf

PDFbijlage 2 regels.pdf

PDFbijlage 3 regels.pdf

PDFbijlage 4 regels.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 29 april 2020  kunt u zes weken lang tot en met 9 juni 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 24 juni 2020 ligt het op 25 mei 2020 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘De Bombazijn’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied in de binnenstad van Oldenzaal dat deel uit maakt van de stadstuinen. De stadstuinen worden begrensd door de panden aan de Bisschopstraat, Monnikstraat, Marktstraat en Paradijsstraat. Het plan voorziet in de realisatie van een kleinschalige (stads)bierbrouwerij met proeflokaal en terras.

Inzage

Vanaf 24 junii 2020 ligt het  vastgestelde bestemmingsplan "De Bombazijn" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFregels en toelichting.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 24 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken. Beroep instellen kan tot en met 4 augustus 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status: vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 24 juni 2020 ligt het op 25 mei 2020 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan De Graven Es, vlek A zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden gelegen tussen de Griekenlandlaan en de Mandenmaker. Het plan maakt de bouw van vrijstaande woningen mogelijk.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het aan de noordwestzijde van de Mandenmaker gelegen gebied, dat de afronding vormt van gebied 9 van de wijk De Graven Es. Het pan voorziet in de bouw van acht vrijstaande woningen.

De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe stikstofberekening op basis van de actuele AERIUS-calculator en het terugbrengen van het aantal openbare parkeerplaatsen met vijf tot 18 openbare parkeerplaatsen.

Inzage

Vanaf 24 juni 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "De Graven Es vlek A" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Lees hier:

PDFverbeelding.pdf

PDFregels.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFtoelichting bijlage_1.pdf

PDFtoelichting bijlage_2.pdf

PDFtoelichting bijlage_3.pdf

PDFtoelichting bijlage_4.pdf

PDFtoelichting bijlage_5.pdf

 

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 24 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 4 augustus 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  onheroepelijk bestemmingsplan

Met ingang van 12 februari 2020 ligt het op 27 januari 2020 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Oude Rossumerstraat 1”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Oude Rossumerstraat 1. Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen.

Inzage

Vanaf 12 februari 2020  ligt het  vastgestelde bestemmingsplan "Oude Rossumerstraat 1" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 12 februari 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 24 maart 2020  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 10 oktober 2018 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Prins Bernhardstraat 2”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Iedereen kan het plan inzien bij de publieksbalie in het stadhuis. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Prins Bernhardstraat 2 met daarop een bestaande woning die bekend staat als ’Villa Rozenhof’. Het plan voorziet in de verbouw van de villa ten behoeve van 8 zorgappartementen, de bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening met 39 zorgappartementen, alsmede in het herstel van de zichtrelatie met het pand Spoorstraat 36. De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op het tegengaan van trillinghinder van het spoor en enkele technische aanpassingen in het akoestisch onderzoek.

Inzage

Vanaf 10 oktober ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Prins Bernhardstraat 2" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl.  Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

Vanaf 10 oktober 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 20 november 2018  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11