Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.


Met ingang van 29 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Hengelosestraat 152” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Hengelosestraat 152. Het plan regelt de aanpassing van de woonbestemming voor één woning in een perceel met een woonbestemming voor twee woningen.

Inzagetermijn

Met ingang van 29 juni 2022 kunt u zes weken lang tot en met 9 augustus 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Documenten

Bestemmingsplan inzien

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via bouwloket@oldenzaal.nl, of via telefoon (054) 58 81 11. U kunt u het plan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0173.BP03023-on01.


Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 8 juni 2022 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Joop Zoetemelkstraat 31 –  Anton Geesinkstraat 30” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Joop Zoetemelkstraat 31 en Anton Geesinkstraat 30. Het plan regelt de wijziging van de bedrijfsbestemming van de twee percelen in een woonbestemming.

Inzagetermijn

Met ingang van 8 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 8 juni 2022 kunt u zes weken lang tot en met 19 juli 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11


Vastgesteld wijzigingsplan “Noabershof, Oldenzaal”

Vanaf 6 juli 2022 ligt het op 21 juni 2022 ongewijzigd door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplan ‘Noabershof, Oldenzaal’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:6 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Het bestemmingsplan voorziet in het bestemmen van het perceel Thijsniederweg - Hunenveldlaan met de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Verkeer-Verblijfsgebied’. Dit perceel wordt ingericht met 22 woningen en parkeren voor de Knarrenhof.

Inzagetermijn

Vanaf 6 juli 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 16 augustus 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan inzien

Het inzien van het geprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via bouwloket@oldenzaal.nl. U kunt het plan ook bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl onder plan-id-nummer: NL.IMRO.0173.BP08033-va01

Bekijk:


Status: vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 25 mei 2022 ligt het op 17 mei 2022 door het college ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan “Kampenstraat 24” zes weken lang ter inza-ge. Dit gebeurt op grond van artikel 3:6 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan voorziet in het bestemmen van een strook van 3 meter breed over een lengte van circa 140 meter met de bestemming ‘Groen’ naar een bestemming ‘Bedrijventerrein’. Dit deel van het perceel zal worden ingericht voor parkeren en verkeersruimte, zodat de vrachtwagens beter kunnen draaien.

Inzagetermijn

Met ingang van 25 mei  2022 ligt het  vastgestelde wijzigingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 25 mei 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 5 juli 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11


Status: vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 18 mei 2022 ligt het vastgesteld bestemmingsplan ‘Ootmarsumsedijk 22’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op perceel gelegen aan de Ootmarsumsedijk, naast nummer 24. Het plan voorziet in het toevoegen van een woning.

Inzagetermijn

Met ingang van 18 mei  2022 ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl.. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 18 mei 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 28 juni 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11.


Status: vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 15 juni 2022 ligt het vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelosestraat 250 t/m 254’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen gelegen aan de Hengelosestraat 250 t/m 254. Het plan voorziet in de omzetting van de vrijstaande bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Inzagetermijn

Met ingang van 15 juni  2022 ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 15 juni 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 26 juli 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11


Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 30 maart 2022 ligt het op 7 maart 2022 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestem-mingsplan “De Graven Es, gebieden 10 en 11” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden globaal gelegen tussen de Wieldraaierlaan, Oude Oldenzaalsestraat, Harplaan, Dordognelaan, Wolbertdijk, Erve De Wel en Erve Medenboer. Voor het deel-gebied 10A; de gronden gelegen tussen Erve De Wel, Wolbertdijk en Dordognelaan, voorziet het bestemmingsplan in een woonontwikkeling. De voorziene woonontwikkeling omvat de realisatie van maximaal 45 grondgebonden woningen. De overige gronden zijn bestemd overeenkomstig het huidige gebruik. De door de raad aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de toelichting in de parkeer- en beeldkwaliteitsparagraaf en door in de regels artikelen 8.3.7 en 10.4.8 te schrappen.

Inzagetermijn

Met ingang van 30 maart 2022 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl of telefonisch via (0541) 58 81 11. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 30 maart 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 10 mei 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11


Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 23 februari 2022 ligt het op 31 januari 2022 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘De Thij, 2e partiële herziening omgeving Kruijskamp’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Kruijskamp 38. Het bestemmingsplan voorziet in het bestemmen van de huidige situatie. De bestemming Maatschappelijk krijgt binnen het plangebied de bestemming Groen.

Inzagetermijn

Met ingang van 23 februari  2022 ligt het  vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 23 februari 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken. Beroep instellen kan tot en met 5 april 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11


Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 15 december 2021 ligt het op 29 november 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Hengelosestraat 240 - Reininksweg ” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het horecaperceel gelegen aan de Hengelosestraat 240, Reininksweg 1c. Het plan voorziet in de omzetting van de vrijstaande bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Inzage

Met ingang van 15 december  2021 ligt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 15 december 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 25 januari 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11


Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 10 november 2021 ligt het op 25 oktober 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “De Thij 3e partiële herziening Catsstraat -van Meursstraat” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Jacob Catsstraat – Bernard van Meursstraat. Ter vervanging van 26 leegstaande, verouderde seniorenwoningen van de WBO, omvat dit bouwplan 24 zorgeenheden, 6 patiowoningen en 12 rijwoningen en een planologische reservering van een maatschappelijke doeleinden bestemming.

Inzage

Met ingang van 10 november 2021 ligt het  vastgestelde bestemmingsplan acht weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 10 november 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 21 december 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11