Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 24 november 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Graven Es gebieden 10 en 11’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden globaal gelegen tussen de Wieldraaierlaan, Oude Oldenzaalsestraat, Harplaan, Dordognelaan, Wolbertdijk, Erve De Wel en Erve Medenboer. Voor het deelgebied 10A; de gronden gelegen tussen Erve De Wel, Wolbertdijk en Dordognelaan, voorziet het ontwerpbestemmingsplan in een woonontwikkeling. De voorziene woonontwikkeling omvat de realisatie van maximaal 45 grondgebonden woningen. De overige gronden zijn bestemd overeenkomstig het huidige gebruik.

Inzagetermijn

Met ingang van 24 november  2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFVerbeelding.pdf

PDFToelichting.pdf

PDFRegels.pdf

PDFtoelichting bijlage 1 - laddertoets.pdf

PDFtoelichting bijlage 2 - verkennend bodemonderzoek.pdf

PDFtoelichting bijlage 3 - akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf

PDFtoelichting bijlage 4 - digitale watertoets.pdf

PDFtoelichting bijlage 5 - quick scan natuur.pdf

PDFtoelichting bijlage 6 - stikstofonderzoek.pdf

PDFtoelichting bijlage 7 - klimaatadaptatie.pdf

PDFtoelichting bijlage 8 - archeologisch onderzoek.pdf

PDFtoelichting bijlage 9 - vormvrije m.e.r.-beoordeling.pdf

PDFregels bijlage 1 landschappelijke inpassing Weerselosestraat 89.pdf

PDFregels bijlage 2 staat van bedrijfsactiviteiten.pdf

PDFregels bijlage 3 Nota parkeernormen Oldenzaal.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 24 november 2021 kunt u zes weken lang tot en met 4 januari 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Een afspraak maken kan telefonisch via 0541-588111 of via e-mail : info@oldenzaal.nl .

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

 

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 20 oktober 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan “De Thij 2e partiële herziening, omgeving Kruijskamp” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Het bestemmingsplan voorziet in het bestemmen van de huidige situatie. De bestemming Maatschappelijk krijgt binnen het plangebied de bestemming Groen.

Inzagetermijn

Met ingang van 20 oktober  2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting bijlage_1.pdf

PDFtoelichting bijlage 2.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 20 oktober 2021 kunt u zes weken lang tot en met 30 november 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 15 december 2021 ligt het op 29 november 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Hengelosestraat 240 - Reininksweg ” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het horecaperceel gelegen aan de Hengelosestraat 240, Reininksweg 1c. Het plan voorziet in de omzetting van de vrijstaande bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Inzage
Met ingang van 15 december  2021 ligt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFverbeelding.pdf

PDFbijlage toelichting Landschappelijke inpassing.pdf

PDFbijlage toelichting akoestisch onderzoek.pdf

PDFbijlage parkeernormen.pdf

PDFwatertoets bp.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 15 december 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 25 januari 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 10 november 2021 ligt het op 25 oktober 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “De Thij 3e partiële herziening Catsstraat -van Meursstraat” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Jacob Catsstraat – Bernard van Meursstraat. Ter vervanging van 26 leegstaande, verouderde seniorenwoningen van de WBO, omvat dit bouwplan 24 zorgeenheden, 6 patiowoningen en 12 rijwoningen en een planologische reservering van een maatschappelijke doeleinden bestemming.

Inzage
Met ingang van 10 november  2021 ligt het  vastgestelde bestemmingsplan acht weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFToelichting bijlage_1.pdf

PDFToelichting bijlage_2.pdf

PDFToelichting bijlage_3.pdf

PDFToelichting bijlage_4.pdf

PDFToelichting bijlage_5.pdf

PDFToelichting bijlage_6.pdf

PDFToelichting bijlage_7.pdf

PDFToelichting bijlage_8.pdf

PDFToelichting bijlage_9.pdf

PDFToelichting bijlage_10.pdf

PDFToelichting bijlage_11.pdf

PDFToelichting bijlage_12.pdf

PDFToelichting bijlage_13.pdf

PDFToelichting bijlage_14.pdf

PDFToelichting bijlage_15.pdf

PDFToelichting bijlage_16.pdf

PDFRegels bijlage_1.pdf

PDFRegels bijlage_2.pdf

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 10 november 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 21 december 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Enschedesestraat 29. Het plan voorziet in de mogelijkheid om de bedrijfshal te gebruiken voor een autobedrijf. Voorts wordt voorzien in de in gebruikname van de bedrijfswoning op de begane grond als zelfstandig appartement en kan er op de verdieping een appartement worden gerealiseerd.
De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijziging heeft betrekking op het toevoegen van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf- autobedrijf’ aan de digitale plankaart

Inzage
Vanaf 14 juli  2021 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk:

PDFverbeelding.pdf

PDFtoelichting.pdf

PDFregels.pdf

PDFregels bijlage1.pdf

PDFregels bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 1.pdf

PDFtoelichting bijlage 2.pdf

PDFtoelichting bijlage 3.pdf

PDFtoelichting bijlage 4.pdf

PDFtoelichting bijlage 5.pdf

PDFtoelichting bijlage 6.pdf

 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11