Bestemmingsplannen in procedure

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Status: ontwerp-bestemmingsplan

Vanaf 12 februari 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Bombazijn’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied in de binnenstad van Oldenzaal dat deel uit maakt van de stadstuinen. De stadstuinen worden begrensd door de panden aan de Bisschopstraat, Monnikstraat, Marktstraat en Paradijsstraat. Het plan voorziet in de realisatie van een kleinschalige (stads)bierbrouwerij met proeflokaal en terras.

Inzage

Vanaf 12 februari 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "De Bombazijn" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien. 

Bekijk:

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 12 februari 2020  kunt u zes weken lang tot en met 24 maart 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status: ontwerp bestemmingsplan

Met ingang van 12 februari 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "De Graven Es vlek A" zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden gelegen tussen de Griekenlandlaan en de Mandenmaker. Het plan maakt de bouw van vrijstaande woningen mogelijk.

Inzage

Vanaf 12 februari 2020 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "De Graven Es vlek A" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Lees hier:

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 12 februari 2020  kunt u zes weken lang tot en met 24 maart 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 12 februari 2020 ligt het op 27 januari 2020 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Oude Rossumerstraat 1”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Oude Rossumerstraat 1. Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen.

Inzage

Vanaf 12 februari 2020  ligt het  vastgestelde bestemmingsplan "Oude Rossumerstraat 1" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak malen via info@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 12 februari 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 24 maart 2020  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummmer (0541) 58 81 11

Status:  vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf 10 oktober 2018 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Prins Bernhardstraat 2”  zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Iedereen kan het plan inzien bij de publieksbalie in het stadhuis. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Prins Bernhardstraat 2 met daarop een bestaande woning die bekend staat als ’Villa Rozenhof’. Het plan voorziet in de verbouw van de villa ten behoeve van 8 zorgappartementen, de bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening met 39 zorgappartementen, alsmede in het herstel van de zichtrelatie met het pand Spoorstraat 36. De door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op het tegengaan van trillinghinder van het spoor en enkele technische aanpassingen in het akoestisch onderzoek.

Inzage

Vanaf 10 oktober ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Prins Bernhardstraat 2" zes weken ter inzage. Voor het inzien van het uitgeprinte exemplaar kunt u een afspraak maken via info@oldenzaal.nl.  Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Klik hier voor

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

Vanaf 10 oktober 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dat kan alleen als zij een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar konden maken.  Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep instellen kan tot en met 20 november 2018  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11