Water en riolering

Ieder mens heeft recht op veilig en betaalbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen. Iets wat heel vanzelfsprekend lijkt, maar het niet is. Drinkwatermaatschappij Vitens zorgt voor het drinkwatersysteem; de gemeente Oldenzaal zorgt voor het rioolsysteem en het waterschap Vechstromen zorgt voor het afvalwaterzuiveringssysteem. We merken allemaal dat het klimaat verandert en dat we steeds vaker te maken krijgen met periodes van enerzijds extreme hitte en droogte en anderzijds flinke regenbuien, wat zowel het risico op watertekort als wateroverlast verhoogt. De noodzaak voor efficiënt en duurzaam waterbeheer wordt dus steeds groter. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor ons als gemeente, maar ook bedrijven, instellingen en inwoners kunnen op dit vlak een steentje bijdragen.

Voor de gemeente Oldenzaal is de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen een belangrijk speerpunt. Zo zetten we ons in voor veilig en betaalbaar drinkwater, vermindering van verontreiniging, efficiënt watergebruik, integraal waterbeheer en het beschermen van onze ecosystemen. Ook bedrijven, instellingen en inwoners kunnen veel doen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken en te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal zorgen we voor de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.