Omgevingswet


Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Als inwoner van Nederland wilt u wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat een gemeente of andere overheid niet alles kan doen wat u als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe. Van Aanvraag tot Zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

 


Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doe u eenvoudig met hulp van het nieuwe omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

 • Eén omgevingswet
  Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
 • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Er is de mogelijkheid om nog maar één vergunning aan te vragen.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie


Vanuit de Omgevingswet is een (nu nog concept) participatiebeleid opgesteld. In het beleid staat omschreven hoe we in Oldenzaal invulling geven aan participatie. Onder participatie verstaan we het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (zoals inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. In het beleid staat niet omschreven op welke wijze belanghebbenden precies betrokken moeten worden, maar wel in welke situaties en in welke mate. Hoe deze participatie plaatsvindt is aan de initiatiefnemer. Natuurlijk heeft de gemeente wel hulpmiddelen om de initiatiefnemer op weg te helpen.

Conceptparticipatiebeleid voor inspraak ter inzage

Op grond van de inspraakverordening Oldenzaal 2006 ligt het conceptparticipatiebeleid onder de Omgevingswet gedurende een termijn van zes weken (van 23 maart 2022 tot en met 3 mei 2022) voor inspraak ter inzage. Gedurende de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Oldenzaal en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

 • Schriftelijke zienswijze: voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening. Gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
 • Mondelinge zienswijze: binnen de inspraakperiode kunt u een afspraak maken via het bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.


U kunt PDFhet concept Participatiebeleid in zien. 


Op de website Aan de slag met de Omgevingswet leest u meer informatie.
Hebt u vragen? Mail dan met info@oldenzaal.nl of bellen naar (0541) 58 81 11