Omgevingswet

Met de Omgevingswet voegt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samen. Zodat het bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Als inwoner van Nederland wilt u wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat een gemeente of andere overheid niet alles kan doen wat u als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening. Van Aanvraag tot Zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Bouwen en verbouwenexterne-link-icoon
Wie een woning of bedrijfspand wil (ver)bouwen heeft, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, een vergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Ga naar de pagina omgevingsvergunning. externe-link-icoon

Veelgestelde vragen

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doe u eenvoudig met hulp van het nieuwe omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

 • Eén omgevingswet
  Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
 • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Er is de mogelijkheid om nog maar één vergunning aan te vragen.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Vanuit de Omgevingswet is een Participatiebeleid opgesteld. In het beleid staat omschreven hoe we in Oldenzaal invulling geven aan participatie. Onder participatie verstaan we het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (zoals inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. In het beleid staat niet omschreven op welke wijze belanghebbenden precies betrokken moeten worden, maar wel in welke situaties en in welke mate. Hoe deze participatie plaatsvindt is aan de initiatiefnemer. Natuurlijk heeft de gemeente wel hulpmiddelen om de initiatiefnemer op weg te helpen.

Uw plan kan beperkt, gemiddeld of veel (intensief) invloed hebben op uw omgeving. Aan de hand daarvan bepaalt u in welke mate u uw omgeving betrekt. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden die kunnen helpen bij de manier waarop u uw omgeving betrekt. 

Beperkte participatie

Wanneer uw plan weinig effect heeft op de omgeving en vraagt om beperkte participatie dan:

 • informeert u direct betrokkenen;
 • inventariseert en licht u de zorgen van partijen toe. 

Participatievorm

 • Informeel gesprek – bijvoorbeeld een kop koffiedrinken, gesprek aan de deur, etc.
 • Brief of mail – onderaan de pagina kunt u een voorbeeldbrief downloaden.
 • Groepsapp – onderaan de pagina kunt u een voorbeeldbrief downloaden.

Gemiddelde participatie

Wanneer uw plan effect heeft op de omgeving en vraagt om gemiddelde participatie dan:

 • laat u betrokkenen meepraten;
 • weegt u belangen van betrokkenen mee. 

Participatievorm

 • Informatieavond – u kunt betrokkenen uitnodigen op een informatieavond. Tijdens deze avond geeft u een presentatie van uw plannen en geeft u antwoord op vragen van betrokkenen. Onderaan de pagina vindt u een format van een informatieavond.
 • Discussiepanel – lees hoe u een discussiepanel organiseertexterne-link-icoon.
 • Online enquête – met een online enquête kunt u eenvoudig vragen stellen. Via de online zoekmachine zijn er meerdere online enquête tools te vinden.
 • Social media – via social media kunt u uw plannen delen met bijvoorbeeld foto’s en betrokkenen onder uw bericht laten reageren.
 • Webinar – lees hoe u een Webinar organiseertexterne-link-icoon.
 • Poll op Facebook – dit kan alleen in een Facebookverhaal of –groep. Lees hoe u een poll maaktexterne-link-icoon

Intensieve participatie

Wanneer uw plan veel effect heeft op de omgeving en vraagt om intensieve participatie dan:

 • laat u betrokkenen meepraten;
 • betrekt u de Oldenzaalse gemeenteraad via griffie@oldenzaal.nl;
 • neemt u ideeën van betrokkenen mee in het ontwerp. 

Participatievorm

Verslaglegging participatie

Nadat u in gesprek bent geweest met betrokkenen, is het van belang de wijze waarop u dit hebt gedaan vast te leggen. Deze verslaglegging heeft u nodig bij een vergunningaanvraag. Onderaan de pagina vindt u een format voor een participatieverslag.  

Rondom initiatieven en aanvragen rondom bouwen en verbouwen zijn een aantal dingen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderd:

 • onze werkwijze voor initiatieven en aanvragen;
 • het aanleveren van ontwerpplannen;
 • het omgevingsoverleg is belangrijker;
 • participatie heeft een grotere rol.

Meer informatie kunt u hieronder lezen bij bijlagen. Open de brief '230605 Veranderingen voor initiatieven en aanvragen rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet'. 

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de Wkb in werking. 

Wanneer u bouwde voor 1 januari 2024 was het mogelijk dat iemand van de gemeente langskwam om uw bouw te controleren (in lijn met het Bouwbesluit). Vanaf 1 januari is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De technische bouwtoets is in veel gevallen naar de privé sector verschoven. Dit betekent dat de gemeente niet langer het bouwtoezicht doet, maar een kwaliteitsborger via de privé sector. 

Meer informatie kunt u hieronder lezen bij bijlagen. Open de brief '230605 Omgevingsvergunning en Wkb'. 

Op de website Aan de slag met de Omgevingswetexterne-link-icoon leest u meer informatie.
Heeft u vragen? Mail dan met info@oldenzaal.nl of bellen naar (0541) 58 81 11

Animatie Omgevingswet

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.